GDPR

1.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 • I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je IČO:03559602 se sídlem Praha 11, Chodov, Hrabákova 1975/12 (dále jen: "správce").
 • II. Kontaktní údaje správce jsou
 • adresa: Praha 11, Chodov, Hrabákova 1975/12
 • e-mail: info@uklidtyna.cz  
 • telefon: +420 721 100 242
 • III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě
2.
ZDROJE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje
 • III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.
 • IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • V. Účelem zpracování osobních údajů je
 • • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
3.
DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 • I. Správce uchovává osobní údaje
 • • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže
4.
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)
 • I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: 
 • • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • • zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace).
 • • zajišťující marketingové služby.
 • II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. …. 
5.
VAŠE PRÁVA
 • I. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
6.
PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • I. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • II. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 • III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Kontaktujte nás

17. listopadu 1202, Mladá Boleslav

mg@ciste-koberce.cz

+420 721 100 242

facebook

IČO 03559602